ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL LIGHT

Read the below in English 

ViaBill er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, ved brug af automatisk oversættelse. Det vil til enhver tid være de danske forretningsbetingelser, der vil være gældende.

Indhold

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL LIGHT

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

PERSONDATAPOLITIK

Læs vores persondatapolitik på www.viabill.dk/gdpr/

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL FREE

1 Indledning og definitioner

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for ViaBills produkt (herefter “Betingelserne”) er gældende for indgåelse af en kreditaftale med ViaBill A/S, CVR-nr. 33245564, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (herefter “ViaBill”) som kreditgiver og en forbruger som kreditmodtager (herefter “Debitor”). De til enhver tid gældende Betingelser fremgår af www.viabill.dk/forretningsbetingelser/light

1.2 Definitioner

 • Aftalegrundlaget: Debitors kreditansøgning, Betingelserne, ViaBill Aftalen, Vilkår for automatisk kortbetaling og ViaBills Persondatapolitik.
 • Det Forfaldne Beløb: Forfaldne Månedlige afdrag og eventuelle tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer.
 • Det Månedlige Afdrag: Den del af Kredit Saldo som Debitor skal betale månedligt. Det Månedlige Afdrag udgør 1/4 del af Kredit Saldo, men Debitor kan manuelt foretage større indbetalinger.
 • Det Samlede Kreditbeløb: Det beløb, der stilles til disposition efter ViaBill Aftalen, dog eksklusiv tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer ved for sen betaling. Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelse af ViaBill Aftalen samt vil altid være tilgængelig på Debitors side på “Mit ViaBill”.
 • ViaBill Aftalen: Den individuelle aftale om det rente- og gebyrfrie køb på kredit, som indgås mellem Debitor og ViaBill.
 • Kredit Saldo: Den del af det Samlede Kreditbeløb som Debitor har udnyttet, men med fradrag af de foretagne afdrag.
 • Samlet Saldo: Summen af de foretagne køb samt eventuelle øvrige tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger, men med fradrag af de foretagne afdrag.

2 Ansøgning om kredit

2.1 Debitor skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort (jf. punkt 6.2), dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.

2.2 Når kundeforholdet etableres, skal ViaBill have oplysninger om Debitors CPR nr., e-mailadresse, telefonnummer og gyldigt betalingskort.

2.3 Før ViaBill Aftalen indgås foretager ViaBill en kreditvurdering af Debitor. Debitors kreditværdighed vurderes bl.a. på oplysninger indhentet fra kreditoplysningsbureauer, der kan have data om Debitor. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af ViaBill.

2.4 Ønsker Debitor at foretage et køb, der samlet set ikke kan rummes indenfor Det Samlede Kreditbeløb, vil Debitor kunne blive tilbudt en anden kreditaftale med ViaBill, hvorefter den fulde Kredit Saldo vil overgå til denne nye aftale eller med en af ViaBills samarbejdspartnere. Såfremt der indgås kreditaftale med en af ViaBills samarbejdspartnere, er ViaBill ikke ansvarlig for denne kreditaftale, da ViaBill kun er formidler af kontakten med den pågældende kreditudbyder.

3 ViaBill Aftalen

3.1 Hvis Debitors kreditansøgning bliver godkendt, indgås ViaBill Aftalen mellem ViaBill og Debitor. ViaBill Aftalen indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af Det Samlede Kreditbeløb som Debitor får stillet til rådighed, hvordan kreditten skal afvikles og omkostningerne der er forbundet med ViaBill Aftalen.

3.2 Når ViaBill Aftalen indgås, sender ViaBill en velkomstmail til den af Debitor oplyste e-mailadresse (samt en SMS om at e-mailen er afsendt). Velkomstmailen indeholder informationer om Aftalegrundlaget. Herudover sendes yderligere en mail med link til “Mit ViaBill” samt førstegangskodeord hertil. Efter modtagelse af velkomstmailen skal Debitor sørge for at logge på “Mit ViaBill” på viabill.dk og ændre kodeordet til et personligt kodeord.

4 Køb med ViaBill

4.1 Debitor kan benytte ViaBill som betalingsmåde inden for Det Samlede Kreditbeløb til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill. Det Samlede Kreditbeløb er personligt og må kun bruges af Debitor. Det Samlede Kreditbeløb fremgår til enhver tid af Debitors side på “Mit ViaBill”.

4.2 Ved køb med ViaBill som betalingsmåde, sørger ViaBill for at betale købesummen til webshoppen på vegne af Debitor. ViaBill er ikke ansvarlig for salget i den pågældende webshop, herunder for aftalens opfyldelse. Alle reklamationer og henvendelser i anledning af købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til ViaBill.

4.4 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger, se Vilkår for automatisk kortbetaling.

4.5 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sin e-mail og sit mobil nr. Oplysningerne gemmes og bruges til at identificere Debitors identitet, hvor Debitors e-mail eller mobil nr. anvendes til identifikation af Debitor og ViaBill sender en SMS-kode til Debitor, som Debitor af sikkerhedsmæssige årsager skal bruge til at forhindre misbrug og for at kunne gennemføre købet.

4.6 Hver gang Debitor foretager et køb med ViaBill, vil ændringen i Kredit Saldo fremgå af Debitors side i “Mit ViaBill” og blive sendt til Debitor på e-mail.

4.7 Hvis Debitor ikke betaler Det Månedlige Afdrag rettidigt, vil Debitor efterfølgende ikke kunne foretage nye køb med ViaBill som betalingsmåde. Så snart Det Forfaldne Beløb er betalt, kan Debitor igen foretage nye køb.

5 Det Månedlige Afdrag

5.1 Debitor afdrager Kredit Saldo ved betaling af Det Månedlige Afdrag.

5.2 Forfaldsdag for Det Månedlige Afdrag er sidste bankdag i den pågældende måned.

6 Betalingsvilkår

6.1 Debitor samtykker til, at ViaBill må foretage en automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb, når det forfalder til betaling, jf. punkt 5 og Vilkår om automatisk kortbetaling.

6.2 Debitor er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet ViaBill Aftalen. Debitor kan benytte følgende betalingskort:

 • Visa
 • MasterCard
 • Visa/Dankort

6.3 Hvis Debitor tilbagekalder sit samtykke til, at ViaBill må benytte betalingskortoplysningerne, svarer det til misligholdelse af ViaBill Aftalen, jf. punkt 11.

6.4 Hvis Det Månedlige Afdrag ikke betales rettidigt, har ViaBill ret til at trække Det Månedlige Afdrag via Nets Betalingsservice. Der er tale om en enkelt betaling via Nets Betalingsservice, og ikke en tilbagevendende betaling. Debitor er således selv ansvarlig for indbetaling eller for at muliggøre betaling ved automatisk kortbetaling den efterfølgende måned.

6.5 Indbetalinger vil først blive anvendt til betaling af forfaldne betalinger, dernæst på betalinger til forfald i indeværende måned, og derefter til at nedbringe Kredit Saldo i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. renter
 2. gebyrer
 3. andre omkostninger, fx ekstraomkostninger til administrationen af kreditten, herunder rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med Debitor samt administration heraf og eventuelle inkassoomkostninger
 4. forfaldne Månedlige Afdrag
 5. Det Månedlige Afdrag for indeværende måned
 6. nedbringelse af ViaBill Aftalens løbetid jf. punkt 5.1

7 Forsinket betaling

7.1 Hvis det ikke er muligt for ViaBill at foretage automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb på betalingskortet eller tilmelde betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (fx fordi betalingskortet er spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet), er ViaBill berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overgive fordringen til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

7.2 ViaBill kan diskretionært vælge at stoppe rentetilskrivningen. Manglende tilskrivning af renter er ikke et udtryk for et afkald fra ViaBill side på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset om Debitor har modtaget meddelelse herom.

8 Kommunikation med Debitor

8.1 Kommunikation med Debitor sker via Debitors “Mit ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller SMS.

9 Ændring af Debitors kontaktoplysninger og betalingskort

9.1 Debitor er ansvarlig for, at alle kontaktoplysninger om Debitor, herunder e-mailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er yderst vigtigt, da disse oplysninger anvendes for at kunne gennemføre køb med ViaBill. Det påhviler tilsvarende Debitor at meddele ændringer om det tilmeldte betalingskort. Ændringer skal straks tilrettes på “Mit ViaBill” eller ved at rette henvendelse til support@viabill.com.

9.2 Hvis ViaBill konstaterer, at det af Debitor oplyste betalingskort ikke kan anvendes, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er spærret, vil Debitor få tilsendt en e-mail, hvor Debitor inden for en frist på 3 hverdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet Debitors konto, herunder Vilkår om automatisk kortbetaling. Hvis ikke Debitor opdaterer sine betalingskort oplysninger inden udløbet af fristen, misligholder Debitor ViaBill Aftalen, hvilket kan medføre ophævelse af ViaBill Aftalen, jf. punkt 11.

10 Ændringer i aftalen

10.1 ViaBill kan ændre Aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til fordel for Debitor.

10.2 ViaBill kan ændre Aftalegrundlaget med 1 måneds varsel, medmindre længere varsel er påkrævet efter gældende regler. ViaBill kan regulere priser, indføre nye omkostninger, fx nye gebyrer, i følgende situationer:

 • til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med kreditten
 • for at imødekomme inflation regnet fra 1. januar 2019 (indeks 100)
 • ved produktændringer
 • øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital
 • øgede kapital-, likviditets- eller solvenskrav
 • ændringer i skatter og afgifter af betydning for ViaBill
 • ved ændret lovgivning, regulering eller praksis

10.3 Ændringer, som skal varsles, vil blive varslet via individuel kommunikation, f.eks. via elektronisk post (herunder e-mail, SMS, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på ViaBills hjemmeside, ”Mit ViaBill” eller lignede steder.

11 Misligholdelse

11.1 I tilfælde af misligholdelse har ViaBill ret til at ophæve ViaBill Aftalen, hvorved Samlet Saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

11.2 ViaBill Aftalen anses for misligholdt, hvis Debitor:

 1. er mere end én måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger 25 procent af Det Samlede Kreditbeløb
 2. er mere end én måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger 10 procent af Det Samlede Kreditbeløb, og forsinkelsen gælder to eller flere poster, som er forfaldet på forskellige tidspunkter
 3. ikke betaler Det Månedlige Afdrag til tiden, og ikke har betalt senest efter tilskrivelse af første rykkergebyr
 4. ikke har overholdt sin pligt til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om sit betalingskort, jf. punkt 9
 5. forsøger at unddrage sig betaling af kreditten
 6. afgår ved døden
 7. tager fast bopæl uden for Danmarks grænser
 8. ikke fremsender dokumentation, som krævet efter hvidvaskningslovgivningen

12 Misbrug

12.1 Ved mistanke om misbrug af kreditten skal Debitor straks meddele dette til ViaBill ved henvendelse til support@viabill.com eller på telefon 88 826 826.

13 Fortrydelse

13.1 Fortrydelse af ViaBill Aftalen: Debitor har ret til at træde tilbage fra ViaBill Aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor ViaBill Aftalen blev indgået. ViaBill Aftalen anses for indgået samtidig med det første køb, hvor ViaBill er anvendt som betalingsmåde.

Hvis Debitor f.eks. foretager et køb mandag den 1. og også har fået de nødvendige oplysninger, har Debitor frist til og med mandag den 15. Har Debitor først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Debitor frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Debitor vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Debitor underrette ViaBill om, at Debitor har fortrudt ViaBill Aftalen. Hvis Debitor vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal Debitor blot sende underretningen inden fristens udløb. Debitor kan også benytte vores standardfortrydelsesformular, som findes nedenfor.

Efter udøvelse af fortrydelsesretten skal Debitor snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelsen om fortrydelse betale Kredit Saldo til ViaBill.

Standardfortrydelsesformular:
Til ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com:

 • Jeg/vi* meddeler herved, at jeg/vi* ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores* aftale om levering af følgende tjenesteydelser
 • Bestilt den * /modtaget den *
 • Forbrugerens navn:
 • Forbrugerens adresse:
 • Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):
 • Dato:

* = Det ikke relevante udstreges

13.2 Fortrydelse ved køb af produkt: Hvis Debitor udnytter sin fortrydelsesret i forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill har været anvendt som betalingsmåde, krediteres købesummen Kredit Saldo. Hvis Debitors Kredit Saldo herefter er positiv, sørger ViaBill for at tilbageføre det overskydende beløb til Debitor hurtigst muligt og senest inden for 7 dage under anvendelse af det betalingskort, som er tilknyttet Vilkår om automatisk kortbetaling.

14 Overdragelse af fordringer

14.1 ViaBill er berettiget til – uden Debitors samtykke – at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i forhold til Debitor til en tredjepart, herunder samtlige fordringer, som ViaBill har over for Debitor.

15 Behandling af personoplysninger

15.1 Debitors personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med ViaBills persondatapolitik. Den til enhver tid gældende persondatapolitik fremgår på www.viabill.dk/gdpr.

16 Klageadgang og lovvalg

16.1 Dansk ret finder anvendelse, medmindre andet følger af præceptive regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor Debitor har bopæl.

16.2 Debitor er altid velkommen til at kontakte ViaBill, hvis Debitor har en klage over Kreditaftalen. Henvendelse kan ske til support@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Debitor og ViaBill, kan Debitor klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk.

16.3 Den europæiske unions onlineportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Dette er især relevant hvis Debitor bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal ViaBills e-mailadresse angives support@viabill.com.

16.4 Kreditforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

1 Generelt

1.1 Disse vilkår for automatisk kortbetaling (”Vilkårene”) gælder i tillæg til Almindelige forretningsbetingelse for ViaBill ViaBill (”Betingelser”) og det deri definerede Aftalegrundlag.

1.2 Debitors betalinger til ViaBill sker ved automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb fra Debitors betalingskort, jf. punkt 2.

1.3 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger i overensstemmelse med Vilkårene, jf. punkt 5.

2 Automatisk kortbetaling

2.1 ViaBill foretager en automatiske trækning af Det Månedlige Afdrag på forfaldsdagen, jf. punkt 6 i Betingelserne.

3 Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1 Den 1. i hver måned sender ViaBill en betalingsoversigt pr. e-mail til Debitor med det nødvendige overblik og information om Det Månedlige Afdrag, således at Debitor har mulighed for at afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen inden Forfaldsdagen.

3.2 Hvis Debitor har en indsigelse imod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til support@viabill.com. Efter betalingsloven har Debitor desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til sin udbyder/bank. Debitor kan få yderligere oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at rette henvendelse til sin udbyder/bank.

3.3 Debitor kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til, at ViaBill må benytte Debitors betalingskortoplysninger til betalinger efter Vilkårene. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske ved henvendelse til support@viabill.com. Hvis Debitor tilbagekalder sit samtykke til, at ViaBill må benytte betalingskortoplysningerne, svarer det til misligholdelse af ViaBill Aftalen, jf. punkt 11 i Betingelserne.

4 Ændringer

4.1 ViaBill har ret til at ændre Vilkårene, jf. punkt 10 i Betingelserne.

5 Opdatering og opbevaring af oplysninger

5.1 Debitor er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet sin konto, jf. punkt 6.2 og 9.1 i Betingelserne.

5.2 Det er Debitors eget ansvar, at oplysningerne om Debitors betalingskort altid er korrekt og ajourførte, fx ved udløb, bankskift, spærring, bortkomst eller lignende. Et nyt betalingskort tilmeldes ikke automatisk. Opdatering af Debitors betalingskortoplysninger kan ske i “Mit ViaBill”.

5.3 Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af Debitors betalingskort på vegne af ViaBill.

5.4 ViaBill opbevarer betalingskortets første 6 cifre og de sidste 4 cifre, da disse fremgår af ”Mit ViaBill” med henblik på at identificere, hvilket betalingskort, som er tilmeldt Vilkårene. ViaBill opbevarer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til Debitor, 30 dage inden betalingskortet udløber.

5.5 Debitors adgang til at foretage køb med ViaBill, som betalingsmiddel, er personlig. Det betyder bl.a., at Debitor ikke må udlevere sit kodeord til andre for at sikre Debitor mod misbrug af kreditten.

PERSONDATAPOLITIK

Læs vores persondatapolitik på www.viabill.dk/gdpr/