ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL KONTO

Read the below in English 

ViaBill er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, ved brug af automatisk oversættelse. Det vil til enhver tid være de danske forretningsbetingelser, der vil være gældende.

Indhold

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL MINIMUM, PREMIUM, PLATINUM OG STANDARD

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL
MINIMUM, PREMIUM, PLATINUM OG STANDARD

1 Indledning og definitioner

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for ViaBill kredit (Minimum, Standard, Premium eller Platinum) (herefter “Betingelserne”) er gældende for indgåelse af en kreditaftale med ViaBill A/S, CVR-nr. 33245564, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (herefter “ViaBill”) som kreditgiver og en forbruger som kreditmodtager (herefter “Debitor”). De til enhver tid gældende Betingelser fremgår af www.viabill.dk/forretningsbetingelser/premium

1.2 Definitioner

 • Aftalegrundlaget: Debitors kreditansøgning, Betingelserne, Kreditaftalen, Vilkår for
  automatisk kortbetaling og ViaBills Persondatapolitik. Forud for indgåelse af
  Kreditaftalen har Debitor desuden modtaget et tilbud i overensstemmelse med de
  standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.
 • Det Forfaldne Beløb: Forfaldne Månedlige afdrag og/eller forfaldne Kontogebyr(er).
 • Det Månedlige Afdrag: Den del af Kredit Saldo som Debitor har valgt at betale, dog
  mindst 50 kr. Det Månedlige Afdrag udgør som udgangspunkt 1/10 del af Kredit
  Saldo, men Debitor kan efterfølgende ændre Det Månedlige Afdrag til mellem 1/4 til
  1/24 del af Kredit Saldo.
 • Det Samlede Kreditbeløb: Det beløb der stilles til disposition efter Kreditaftalen, dog eksklusiv tilskrevne Kontogebyrer og andre tilskrevne omkostninger. Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelse af Kreditaftalen og vil altid være tilgængelig på Debitors side på “Mit ViaBill”.
 • Kontogebyr: Det beløb, som Debitor skal betale for at ViaBill stiller Det Samlede Kreditbeløb til rådighed som fremgår af Kreditaftalen. Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelse af Kreditaftalen.
 • Kreditaftalen: Den individuelle kreditaftale, som indgås mellem Debitor og ViaBill.
 • Kredit Saldo: Den del af det Samlede Kreditbeløb som Debitor har udnyttet,
  men med fradrag af de foretagne afdrag.
 • Samlet Saldo: Summen af de foretagne køb, tilskrevne Kontogebyrer samt
  eventuelle øvrige tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer, renter og
  inkassoomkostninger, men med fradrag af de foretagne afdrag.

2 Ansøgning om kredit

2.1 Debitor skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort (jf. punkt 8.2), dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.

2.2 Når kundeforholdet etableres, skal ViaBill have oplysninger om Debitors CPR nr. Når Debitor skal underskrive online, legitimeres Debitor med NemID sammenholdt med CPR-opslag.

2.3 Før Kreditaftalen indgås foretager ViaBill en kreditvurdering af Debitor efter gældende regler. Debitors kreditværdighed vurderes bl.a. på oplysninger indhentet fra Kreditregisteret, RKI og andre kreditoplysningsbureauer, der kan have data om Debitor. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af ViaBill.

2.4 Ønsker Debitor at foretage et køb, der samlet set ikke kan rummes indenfor Det Samlede Kreditbeløb, vil Debitor kunne blive tilbudt en kreditaftale med en af ViaBills samarbejdspartnere. ViaBill er ikke ansvarlig for denne kreditaftale, da ViaBill kun er formidler af kontakten med den pågældende kreditudbyder.

3 Kreditaftalen

3.1 Hvis Debitors kreditansøgning bliver godkendt, indgås Kreditaftalen mellem ViaBill og Debitor. Kreditaftalen indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af Det Samlede Kreditbeløb som Debitor får stillet til rådighed, hvordan kreditten skal afvikles og omkostningerne der er forbundet med Kreditaftalen, herunder størrelsen på Kontogebyret.

3.2 Når Kreditaftalen indgås, sender ViaBill en velkomstmail til den af Debitor oplyste e-mailadresse (samt en SMS om at e-mailen er afsendt). Velkomstmailen indeholder informationer om Aftalegrundlaget, herudover sendes yderligere en mail med link til “Mit ViaBill” samt førstegangskodeord hertil. Efter modtagelse af velkomstmailen skal Debitor sørge for at logge på “Mit ViaBill” på viabill.dk og ændre kodeordet til et personligt kodeord.

4 Køb med ViaBill

4.1 Debitor kan benytte ViaBill som betalingsmåde inden for Det Samlede Kreditbeløb til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill. Det Samlede Kreditbeløb er personligt og må kun bruges af Debitor. Det Samlede Kreditbeløb fremgår til enhver tid af Debitors side på “Mit ViaBill”.

4.2 Ved køb med ViaBill som betalingsmåde sørger ViaBill for at betale købesummen til webshoppen på vegne af Debitor. ViaBill er ikke ansvarlig for salget i den pågældende webshop, herunder for aftalens opfyldelse. Alle reklamationer og henvendelser i anledning af købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til ViaBill.

4.3 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger, se Vilkår for automatisk kortbetaling.

4.4 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sin e-mail og sit mobil nr. Oplysningerne gemmes og bruges til at identificere Debitors identitet, hvor Debitors e-mail anvendes til identifikation af Debitor og ViaBill sender en SMS kode til Debitor, som Debitor af sikkerhedsmæssige årsager skal bruge til at forhindre misbrug og for at kunne gennemføre købet.

4.5 Hver gang Debitor foretager et køb med ViaBill, vil ændringen i Kredit Saldo fremgå af Debitors side i “Mit ViaBill” og blive sendt til Debitor på e-mail.

4.6 Hvis Debitor ikke betaler Det Forfaldne Beløb rettidigt, vil Debitor efterfølgende ikke kunne foretage nye køb med ViaBill som betalingsmiddel. Så snart Det forfaldne beløb er betalt, kan Debitor igen foretage nye køb.

5 Udbetaling af Det Samlede Kreditbeløb

5.1 Det er ikke muligt for Debitor at få udbetalt en del af eller hele Det Samlede Kreditbeløb.

6 Det Månedlige Afdrag

6.1 Debitor afdrager Kredit Saldo ved betaling af Det Månedlige Afdrag.

6.2 Debitor kan ændre størrelsen af Det Månedlige Afdrag på ”Mit ViaBill”.

6.3 Forfaldsdag for Det Månedlige Afdrag er sidste bankdag i den pågældende måned.

7 Kontogebyr

7.1 Kontogebyret opkræves første gang på dagen, hvor Debitor første gang udnytter sin kredit, og opkræves forud den samme dag på måneden de efterfølgende måneder.

7.2 Størrelsen på Kontogebyret fremgår af Kreditaftalen. Kontogebyret er ikke fradragsberettiget.

8 Betalingsvilkår

8.1 Debitor samtykker til, at ViaBill må foretage en automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb, dvs. både Det Månedlige Afdrag og Kontogebyret, når de forfalder til betaling, jf. punkt 6.1, 7.1, og Vilkår om automatisk kortbetaling.

8.2 Debitor er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet kreditaftalen. Debitor kan benytte følgende betalingskort:

 • Visa
 • MasterCard
 • Visa/Dankort

8.3 Hvis Debitor tilbagekalder sit samtykke til, at ViaBill må benytte betalingskortoplysningerne, svarer det til misligholdelse af Kreditaftalen, jf. punkt 14.

8.4 Hvis Det Forfaldne Beløb ikke betales rettidigt, har ViaBill ret til at trække Det Forfaldne Beløb via Nets Betalingsservice. Der er tale om en enkelt betaling via Nets Betalingsservice, og ikke en tilbagevendende betaling. Debitor er således selv ansvarlig for indbetaling eller for at muliggøre betaling ved automatisk kortbetaling den efterfølgende måned.

8.5 Indbetalinger vil først blive anvendt til betaling af forfaldne betalinger, dernæst på betalinger til forfald i indeværende måned, og derefter til at nedbringe Kredit Saldo i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. renter
 2. gebyrer
 3. andre omkostninger, fx ekstraomkostninger til administrationen af kreditten,
  herunder rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med
  Debitor samt administration heraf og eventuelle inkassoomkostninger
 4. forfaldne Kontogebyrer
 5. forfaldne Månedlige Afdrag
 6. Kontogebyr for indeværende måned
 7. Det Månedlige Afdrag for indeværende måned
 8. nedbringelse af Kreditaftalens løbetid jf. punkt 6.1

9 Forsinket betaling

9.1 Hvis det ikke er muligt for ViaBill at foretage automatiske trækning af Det Forfaldne Beløb på betalingskortet eller tilmelde betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 8 (fx fordi betalingskortet er spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet), er ViaBill berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overgive fordringen til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

9.2 ViaBill kan diskretionært vælge at stoppe rentetilskrivningen. Manglende tilskrivning af renter er ikke et udtryk for et afkald fra ViaBill side på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset om Debitor har modtaget meddelelse herom.

10 Kommunikation med Debitor

10.1 Kommunikation med Debitor sker via Debitors “Mit ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller SMS.

11 Ændring af Debitors kontaktoplysninger og betalingskort

11.1 Debitor er ansvarlig for, at alle kontaktoplysninger om Debitor, herunder e-mailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er yderst vigtigt, da disse oplysninger anvendes for at kunne gennemføre køb med ViaBill. Det påhviler tilsvarende Debitor at meddele ændringer om det tilmeldte betalingskort. Ændringer skal straks tilrettes på “Mit ViaBill” eller ved at rette henvendelse til support@viabill.com.

11.2 Hvis ViaBill konstaterer, at det af Debitor oplyste betalingskort ikke kan anvendes, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er spærret, vil Debitor få tilsendt en e-mail, hvor Debitor inden for en frist på 3 hverdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet Debitors konto, herunder Vilkår om automatisk kortbetaling. Hvis ikke Debitor opdaterer sine betalingskort oplysninger inden udløbet af fristen, misligholder Debitor Kreditaftalen, hvilket kan medføre ophævelse af Kreditaftalen, jf. punkt 14.

12 Ændringer i aftalen

12.1 ViaBill kan ændre Aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til fordel for Debitor.

12.2 ViaBill kan ændre Aftalegrundlaget med 1 måneds varsel, medmindre længere varsel er påkrævet efter gældende regler. ViaBill kan regulere priser, indføre nye omkostninger, fx nye gebyrer, i følgende situationer:

 • til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med kreditten
 • for at imødekomme inflation regnet fra 1. januar 2018 (indeks 100)
 • ved produktændringer
 • øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital
 • øgede kapital-, likviditets- eller solvenskrav
 • ændringer i skatter og afgifter af betydning for ViaBill
 • ved ændret lovgivning, regulering eller praksis

12.3 Ændringer, som skal varsles, vil blive varslet via individuel kommunikation, f.eks. via elektronisk post (herunder e-mail, SMS, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på ViaBills hjemmeside, ”Mit ViaBill” eller lignede steder.

13 Misligholdelse

13.1 I tilfælde af misligholdelse har ViaBill ret til at ophæve Kreditaftalen, hvorved Samlet Saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

13.2 Kreditaftalen anses for misligholdt, hvis Debitor:

 1. er mere end én måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger ti procent
  af Det Samlede Kreditbeløb
 2. er mere end én måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger fem procent
  af Det Samlede Kreditbeløb, og forsinkelsen gælder to eller flere poster, som er
  forfaldet på forskellige tidspunkter
 3. ikke betaler Det Forfaldne Beløb til tiden, og ikke har betalt senest efter tilskrivelse
  af første rykkergebyr
 4. ikke har overholdt sin pligt til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger samt
  korrekte oplysninger om sit betalingskort, jf. punkt 12
 5. forsøger at unddrage sig betaling af kreditten
 6. afgår ved døden
 7. tager fast bopæl uden for Danmarks grænser
 8. ikke fremsender dokumentation, som krævet efter hvidvaskningslovgivning

14 Misbrug

14.1 Ved mistanke om misbrug af kreditten skal Debitor straks meddele dette til ViaBill ved henvendelse til support@viabill.com eller på telefon 88 826 826.

15 Fortrydelse

15.1 Fortrydelse af Kreditaftalen: Efter kreditaftalelovens § 19 har Debitor ret til at træde tilbage fra Kreditaftalen uden begrundelse inden for 14 kalenderdage.

Fortrydelsesfristen udløber som udgangspunkt 14 dage efter den dag, hvor Kreditaftalen blev indgået. Kreditaftalen anses for indgået samtidig med det første køb, hvor ViaBill er anvendt som betalingsmåde. Hvis Debitor fortryder dette første køb, bortfalder Kreditaftalen med ViaBill ligeledes.

Debitor har efter kreditaftale- og forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om kreditten. Fortrydelsesfristen løber ikke, før Debitor har modtaget disse oplysninger på et varigt medium (f.eks. på papir eller e-mail).

Hvis Debitor f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de relevante oplysninger, har Debitor frist til og med mandag den 15. Har Debitor først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Debitor frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Debitor vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Debitor underrette ViaBill om, at Debitor har fortrudt aftalen. Hvis Debitor vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail til support@viabill.com – skal Debitor blot sende underretningen inden fristens udløb.

Efter udøvelse af fortrydelsesretten skal Debitor snarest muligt og senest 30 kalenderdage efter afsendelsen af meddelelsen om fortrydelse betale Kredit Saldo til ViaBill.

15.2 Fortrydelse ved køb af produkt: Hvis Debitor udnytter sin fortrydelsesret i forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill har været anvendt som betalingsmåde, krediteres købesummen Kredit Saldo. Hvis Debitors Kredit Saldo herefter er positiv, sørger ViaBill for at tilbageføre det overskydende beløb til Debitor hurtigst muligt og senest inden for 7 dage under anvendelse af det betalingskort, som er tilknyttet Vilkår om automatisk kortbetaling.

16 Overdragelse af fordringer

16.1 ViaBill er berettiget til – uden Debitors samtykke – at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i forhold til Debitor til en tredjepart, herunder samtlige fordringer, som ViaBill har over for Debitor.

17 Behandling af personoplysninger

17.1 Debitors personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med ViaBills persondatapolitik. Den til enhver tid gældende persondatapolitik fremgår på www.viabill.dk/gdpr.

18 Klageadgang og lovvalg

18.1 Dansk ret finder anvendelse, medmindre andet følger af præceptive regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor Debitor har bopæl.

18.2 Debitor er altid velkommen til at kontakte ViaBill, hvis Debitor har en klage over Kreditaftalen. Henvendelse kan ske til support@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Debitor og ViaBill, kan Debitor klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, naevneneshus.dk.

18.3 Den europæiske unions onlineportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Dette er især relevant hvis Debitor bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal ViaBills e-mailadresse angives support@viabill.com.

18.4 Kreditforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

1 Generelt

1.1 Disse vilkår for automatisk kortbetaling (”Vilkårene”) gælder i tillæg til Almindelige forretningsbetingelse for ViaBill Minimum, Standard, Premium og Platinum (”Betingelser”) og det deri definerede Aftalegrundlag.

1.2 Debitors betalinger til ViaBill sker ved automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb fra Debitors betalingskort, jf. punkt 2.

1.3 Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger i overensstemmelse med Vilkårene, jf. punkt 5.

2 Automatisk kortbetaling

2.1 ViaBill foretager en automatiske trækning af både Det Månedlige Afdrag (jf. punkt 6.1) og Kontogebyret (jf. punkt 7.1) på deres respektive forfaldsdage, jf. punkt 8 i Betingelserne.

3 Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1 Den 1. i hver måned sender ViaBill en betalingsoversigt pr. e-mail til Debitor med det nødvendige overblik og information om Det Forfaldne Beløb, således at Debitor har mulighed for at afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen inden Forfaldsdagen.

3.2 Hvis Debitor har en indsigelse imod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til support@viabill.com. Efter betalingsloven har Debitor desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til sin udbyder/bank. Debitor kan få yderligere oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at rette henvendelse til sin udbyder/bank.

3.3 Debitor kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til, at ViaBill må benytte Debitors betalingskortoplysninger til betalinger efter Vilkårene. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske ved henvendelse til support@viabill.com. Hvis Debitor tilbagekalder sit samtykke til, at ViaBill må benytte betalingskortoplysningerne, svarer det til misligholdelse af Kreditaftalen, jf. punkt 13 i Betingelserne.

4 Ændringer

4.1 ViaBill har ret til at ændre Vilkårene, jf. punkt 13 i Betingelserne.

5 Opdatering og opbevaring af oplysninger

5.1 Debitor er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet sin konto, jf. punkt 11.1 og 8.2 i Betingelserne.

5.2 Det er Debitors eget ansvar, at oplysningerne om Debitors betalingskort altid er korrekt og ajourførte, fx ved udløb, bankskift, spærring, bortkomst eller lignende. Et nyt betalingskort tilmeldes ikke automatisk. Opdatering af Debitors betalingskortoplysninger kan ske i “Mit ViaBill”.

5.3 Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af Debitors betalingskort på vegne af ViaBill.

5.4 ViaBill opbevarer betalingskortets første 6 cifre og de sidste 4 cifre, da disse fremgår af ”Mit ViaBill” med henblik på at identificere, hvilket betalingskort, som er tilmeldt Vilkårene. ViaBill opbevarer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til Debitor, 30 dage inden betalingskortet udløber.

5.5 Debitors adgang til at foretage køb med ViaBill, som betalingsmiddel, er personlig. Det betyder bl.a., at Debitor ikke må udlevere sit kodeord til andre for at sikre Debitor mod misbrug af kreditten.

PERSONDATAPOLITIK

Læs vores persondatapolitik her