ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL

De nærværende forretningsbetingelser for ViaBill gælder for nye brugere/kunder, der vælger ViaBill som betalingsform fra den 19. november 2020 umiddeltbart efter kl. 15:00 dansk tid.

Read the below in English 

ViaBill er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler, ved brug af automatisk oversættelse. Det vil til enhver tid være de danske forretningsbetingelser, der vil være gældende.

Indhold

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR VIABILL

1 Indledning og definitioner

1.1  Disse almindelige forretningsbetingelser (herefter ”Betingelser” eller ”Bertingelserne”) for ViaBills produkt ViaBill (herefter ”Produktet”) er gældende for indgåelse af en kreditaftale med ViaBill A/S, CVR-nr. 33245564, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, (herefter “ViaBill”) som kreditgiver og en forbruger som kreditmodtager (herefter “Debitor”).

1.2        Definitioner

 • Aftalegrundlaget: Debitors kreditansøgning, Betingelserne, ViaBill Aftalen, Vilkår for automatisk kortbetaling og ViaBills Persondatapolitik. Forud for indgåelse af Kreditaftalen har Debitor desuden modtaget et tilbud i overensstemmelse med de standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger, som tillige indgår i Aftalegrundlaget.
 • Det Forfaldne Beløb: Forfaldne Månedlige afdrag og eventuelle tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer.
 • Det Månedlige Afdrag: Den del af Kredit Saldo som Debitor skal betale hver 30. dag fra betaling af det første afdrag, som forfalder på tidspunktet for afsendelse af varen. Det vil sige, hvis Debitor eksempelvis foretager en Transaktion, hvor betaling af det første afdrag sker den 10. november, forfalder betaling af det næste afdrag den 10. december. Det Månedlige Afdrag udgør 1/10 del af Kredit Saldo, men Debitor kan manuelt foretage større indbetalinger.
 • Det Samlede Kreditbeløb: Det beløb, der stilles til disposition efter ViaBill, dog eksklusiv tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer ved for sen betaling. Beløbet vil fremgå i forbindelse med indgåelse af ViaBill samt vil altid være tilgængelig på Debitors side på “Mit ViaBill”.
 • ViaBill: Den individuelle aftale om den rente- og gebyrfrie kreditaftale om finansiering af Debitors køb, som indgås mellem Debitor og ViaBill.
 • Aftaleperiode: ViaBill har en fikseret Aftaleperiode på 365 dage.
 • Kredit Saldo: Den del af det Samlede Kreditbeløb som Debitor til enhver tid har udnyttet, men med fradrag af de foretagne afdrag.
 • Transaktionen: Det enkelstående køb som Debitor foretager i Det Samlede Kreditkøb.
 • Samlet Saldo: Summen af de foretagne køb samt eventuelle øvrige tilskrevne omkostninger, fx rykkergebyrer, renter og inkassoomkostninger, men med fradrag af de foretagne afdrag.

2 Ansøgning om kredit

2.1        Debitor skal være fyldt 18 år, må ikke være under værgemål, skal have et gyldigt betalingskort (jf. punkt 6.2), dansk personnummer og folkeregisteradresse i Danmark for at blive kreditgodkendt.

2.2        Når kundeforholdet etableres, skal ViaBill have oplysninger om Debitors CPR nr., e-mailadresse, telefonnummer og gyldigt betalingskort.

2.3        Før ViaBill indgås foretager ViaBill en kreditvurdering af Debitor efter gældende regler. Debitors kreditværdighed vurderes bl.a. på grundlag af oplysninger indhentet fra Lowell, Tink og andre kreditoplysningsbureauer. En kreditgodkendelse afgøres udelukkende af ViaBill. Debitor er forpligtet til på anfordring at give ViaBill adgang til oplysninger om debitors økonomi, såsom Skattekonto, Pensionsinfo, bankbevægelser og -indestående efter ViaBill’s valg.

2.4        Ønsker Debitor at foretage et Transaktion, der samlet set ikke kan rummes indenfor Det Samlede Kreditbeløb for den godkendte kreditaftale, vil Debitor kunne blive tilbudt en anden kreditaftale under iagttagelse af de yderligere krav, der stilles til en kreditaftale med kreditomkostninger med ViaBill, hvorefter den fulde Kredit Saldo vil overgå til denne nye aftale eller med en af ViaBills samarbejdspartnere. Såfremt der indgås kreditaftale med en af ViaBills samarbejdspartnere, er ViaBill ikke ansvarlig for denne kreditaftale, da ViaBill kun er formidler af kontakten med den pågældende kreditudbyder.

3 ViaBill

3.1        Hvis Debitors kreditansøgning bliver godkendt, indgås ViaBill mellem ViaBill og Debitor. ViaBill indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af Det Samlede Kreditbeløb som Debitor får stillet til rådighed, hvordan kreditten skal afvikles og omkostningerne der er forbundet med ViaBill i overensstemmelse med de standardiserede europæiske forbrugerkreditoplysninger.

3.2        Når ViaBill indgås, sender ViaBill en velkomstmail til den af Debitor oplyste e-mailadresse (samt en SMS om at e-mailen er afsendt). Velkomstmailen indeholder informationer om Aftalegrundlaget. Herudover sendes yderligere en mail med link til “Mit ViaBill” samt førstegangskodeord hertil. Efter modtagelse af velkomstmailen skal Debitor sørge for at logge på “Mit ViaBill” på viabill.dk og ændre kodeordet til et personligt kodeord.

3.3        Transaktioner, der foretages inden for Aftaleperioden, afvikles på de aftalte vilkår gebyrfrit også efter Aftaleperiodens udløb. Hvis der foretages Transaktioner efter Aftaleperiodens udløb, bliver Debitor tilbudt en anden kreditaftale med ViaBill med betaling af månedligt gebyr, hvorefter den fulde Kredit vil overgå til denne nye aftale med det herfor gældende gebyr.

4 Køb med ViaBill

4.1        Debitor kan benytte ViaBill som betalingsmåde inden for Det Samlede Kreditbeløb til køb i de webshops, der samarbejder med ViaBill. Det Samlede Kreditbeløb er personligt og må kun bruges af Debitor. Det Samlede Kreditbeløb fremgår til enhver tid af Debitors side på “Mit ViaBill”.

4.2        Hvis Transaktionen udføres ved en af de webshops, der samarbejder med ViaBill, sørger ViaBill for at betale købesummen til webshoppen på vegne af Debitor. ViaBill er ikke ansvarlig for salget i den pågældende webshop, herunder for aftalens opfyldelse. Alle reklamationer og henvendelser i anledning af købet skal derfor rettes til den pågældende webshop og ikke til ViaBill.

4.3       Når Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger, se Vilkår for automatisk kortbetaling.

4.4        Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sin e-mail og sit mobil nr. Oplysningerne gemmes og mobilnummeret bruges ved fremtidige transaktioner, hvor ViaBill sender en SMS-kode til Debitor, som Debitor af sikkerhedsmæssige årsager skal bruge til at forhindre misbrug og for at kunne gennemføre Transaktionen. Information vedrørende Transaktioner, betalinger, o.l. bliver sendt til Debitors e-mail.

4.5        Hver gang Debitor foretager et køb med ViaBill, vil ændringen i Kredit Saldo fremgå af Debitors side i “Mit ViaBill” og blive sendt til Debitor på e-mail.

4.6        Forsøger Debitor at foretage yderligere køb end Transaktionen, vil de yderligere køb blive afvist, men Debitor vil blive tilbudt en ny kreditaftale med omkostninger, som præsenteres for Debitor i forbindelse med de yderligere køb.

4.7        Hvis Debitor ikke betaler Det Månedlige Afdrag rettidigt, vil Debitor efterfølgende ikke kunne foretage nye køb med ViaBill som betalingsmåde. Så snart Det Forfaldne Beløb er betalt, kan Debitor igen foretage nye køb.

4.8.       Det er ikke muligt for Debitor at få udbetalt en del af eller hele Det Samlede Kreditbeløb kontant.

5 Det Månedlige Afdrag

5.1        Debitor afdrager Kredit Saldo ved betaling af Det Månedlige Afdrag.

5.2        Det Månedlige Afdrag udgør 1/10 af de til enhver tid værende Kredit Saldo, men Debitor kan manuelt foretage større indbetalinger. Debitor har også til enhver tid ret til helt eller delvist at indfri sine forpligtelser efter ViaBill Aftalen. Dette gøres ved, at Debitor logger ind på ”Mit ViaBill” og via sin netbank indbetaler ”Saldo i kr.” til den på ”Mit ViaBill” oplyste FI-kode.

5.3        Betaling af det første afdrag forfalder på tidspunktet for afsendelse af varen, herefter forfalder Det Månedlige afdrag hver 30. dag fra betaling af det første afdrag. Det vil sige, hvis Debitor eksempelvis foretager en Transaktion, hvor betaling af det første afdrag sker den 10. november, forfalder betaling af det næste afdrag den 10. december.

6 Betalingsvilkår

6.1        Debitor samtykker til, at ViaBill må foretage en automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb, når det forfalder til betaling, jf. punkt 5 og Vilkår om automatisk kortbetaling.

6.2        Debitor er forpligtet til altid at have et gyldigt betalingskort tilknyttet ViaBill Aftalen. Debitor kan benytte følgende betalingskort:

 • Visa
 • MasterCard
 • Visa/Dankort

6.3        Hvis Debitor tilbagekalder sit samtykke til, at ViaBill må benytte betalingskortoplysningerne, svarer det til misligholdelse af ViaBill, jf. punkt 11.

6.4        Hvis Det Månedlige Afdrag ikke betales rettidigt, har ViaBill ret til at trække Det Månedlige Afdrag via Nets Betalingsservice. Der vil blive opkrævet et betalingsgebyr på 9,75 kr..

Der er tale om en enkelt betaling via Nets Betalingsservice, og ikke en tilbagevendende betaling. Debitor er således selv ansvarlig for indbetaling eller for at muliggøre betaling ved automatisk kortbetaling den efterfølgende måned.

6.5        Indbetalinger vil først blive anvendt til betaling af forfaldne betalinger, dernæst på betalinger til forfald i indeværende måned, og derefter til at nedbringe Kredit Saldo i følgende prioriterede rækkefølge:

 1. renter
 2. ventuelle gebyrer ved misligholdelse
 3. andre omkostninger, fx ekstraomkostninger til administrationen af kreditten, herunder rimelige udgifter til udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med Debitor samt administration heraf og eventuelle inkassoomkostninger
 4. forfaldne Månedlige Afdrag
 5. det Månedlige Afdrag for indeværende måned
 6. nedbringelse af ViaBill Aftalens løbetid jf. punkt 5.1

7 Forsinket betaling

7.1        Hvis det ikke er muligt for ViaBill at foretage automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb på betalingskortet eller tilmelde betalingen via Betalingsservice, jf. punkt 6 (fx fordi betalingskortet er spærret, betalingskortoplysningerne ikke er opdateret, eller der ikke er fuld dækning på betalingskortet), er ViaBill berettiget til at opkræve renter og gebyrer samt overgive fordringen til inkasso i overensstemmelse med renteloven.

7.2        ViaBill kan diskretionært vælge at stoppe rentetilskrivningen. Manglende tilskrivning af renter er ikke et udtryk for et afkald fra ViaBill side på at få forrentet sit krav og kræve dækning for senere påløbne omkostninger. Dette gælder uanset om Debitor har modtaget meddelelse herom.

8 Kommunikation med Debitor

8.1        Kommunikation med Debitor sker via Debitors “Mit ViaBill”, brev, app, push-beskeder, e-mail eller SMS.

9 Ændring af Debitors kontaktoplysninger og betalingskort

9.1        Debitor er ansvarlig for, at alle kontaktoplysninger om Debitor, herunder e-mailadresse, adresse og mobilnummer, er korrekte og ajourførte. Opdatering af kontaktoplysninger er yderst vigtigt, da disse oplysninger anvendes for at kunne gennemføre køb med ViaBill. Det påhviler tilsvarende Debitor at meddele ændringer om det tilmeldte betalingskort. Ændringer skal straks tilrettes på “Mit ViaBill” eller ved at rette henvendelse til support@viabill.com.

9.2       Hvis ViaBill konstaterer, at det af Debitor oplyste betalingskort ikke kan anvendes, f.eks. fordi datoen for betalingskortet er udløbet, eller betalingskortet er spærret, vil Debitor få tilsendt en e-mail, hvor Debitor inden for en frist på 3 hverdage skal sikre, at der er et brugbart betalingskort tilknyttet Debitors konto, herunder Vilkår om automatisk kortbetaling. Hvis ikke Debitor opdaterer sine betalingskort oplysninger inden udløbet af fristen, misligholder Debitor ViaBill, hvilket kan medføre ophævelse af ViaBill, jf. punkt 11.

10 Ændringer i aftalen

10.1      ViaBill kan ændre Aftalegrundlaget uden varsel, hvis ændringen er til fordel for Debitor.

10.2      ViaBill kan ændre Aftalegrundlaget med 1 måneds varsel, medmindre længere varsel er påkrævet efter gældende regler. ViaBill kan desuden regulere priser, indføre nye omkostninger, fx nye gebyrer, til dækning af:

 • udefra kommende yderligere omkostninger forbundet med kreditten
 • inflation i henhold til Danmarks Statistiks Forbrugerprisindeks Pris 111 2015 indeks 100, regnet fra 1. januar 2019 (indeks 102,3)
 • øgede omkostninger ved tilvejebringelse af kapital
 • øgede kapital-, likviditets- eller solvenskrav
 • ændringer i skatter og afgifter af betydning for ViaBill

og i følgende situationer

 • ved produktændringer, der forbedrer Produktet til fordel for Debitor,
 • ved ændret lovgivning, regulering eller praksis
 • til dækning af øgede kredit- og administrationsomkostninger.

10.3      Ændringer, som skal varsles, vil blive varslet via individuel kommunikation, f.eks. via elektronisk post (herunder e-mail, SMS, e-boks) eller almindelig post eller lignende kommunikationsformer. I forbindelse med varslingen kan der henvises til oplysninger på ViaBills hjemmeside, ”Mit ViaBill” eller lignede steder. Såfremt en prisstigning ønskes gennemført skal den godkendes af Debitor. Prisstigningen finder anvendelse på Kreditaftaler, som fortsætter efter varslingsfristens udløb. Ønsker en Debitor ikke at godkende en prisstigning kan Debitor ikke benytte Kreditaftalen til yderligere træk på kreditten, hvorfor Kreditaftalen lukkes for nye træk i Aftaleperioden efter varslingsperiodens udløb.

11 Misligholdelse

11.1      I tilfælde af misligholdelse har ViaBill ret til at ophæve ViaBill, hvorved Samlet Saldo forfalder til øjeblikkelig betaling.

11.2      ViaBill anses for misligholdt, hvis Debitor:

 1. er mere end én måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger 25 procent af Det Samlede Kreditbeløb
 2. er mere end én måned bagud med betaling af et beløb, som overstiger 10 procent af Det Samlede Kreditbeløb, og forsinkelsen gælder to eller flere poster, som er forfaldet på forskellige tidspunkter
 3. ikke betaler Det Månedlige Afdrag til tiden, og ikke har betalt senest efter tilskrivelse af første rykkergebyr
 4. ikke har overholdt sin pligt til at have korrekte og ajourførte kontaktoplysninger samt korrekte oplysninger om sit betalingskort, jf. punkt 9
 5. forsøger at unddrage sig betaling af kreditten
 6. afgår ved døden
 7. tager fast bopæl uden for Danmarks grænser
 8. ikke fremsender dokumentation, som krævet efter hvidvaskningslovgivningen

12 Misbrug

12.1      Ved mistanke om misbrug af kreditten skal Debitor straks meddele dette til ViaBill ved henvendelse til support@viabill.com eller på telefon 88 826 826.

13 Fortrydelse

13.1      Fortrydelse af ViaBill: Debitor har ret til at træde tilbage fra ViaBill Aftalen uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor ViaBill blev indgået. ViaBill anses for indgået samtidig med det første køb, hvor ViaBill er anvendt som betalingsmåde.

Hvis Debitor f.eks. foretager et køb mandag den 1. og også har fået de nødvendige oplysninger, har Debitor frist til og med mandag den 15. Har Debitor først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Debitor frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Debitor vente til den følgende hverdag.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Debitor underrette ViaBill om, at Debitor har fortrudt ViaBill. Hvis Debitor vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal Debitor blot sende underretningen inden fristens udløb. Debitor kan også benytte vores standardfortrydelsesformular, som findes nedenfor.

Efter udøvelse af fortrydelsesretten skal Debitor snarest muligt og senest 30 dage efter afsendelsen af meddelelsen om fortrydelse betale Kredit Saldo til ViaBill.

Standardfortrydelsesformular:

Til ViaBill A/S, Grønnegade 10, 1., 1107 København K, support@viabill.com:

– Jeg/vi* meddeler herved, at jeg/vi* ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores* aftale om levering af følgende tjenesteydelser

– Bestilt den */modtaget den*

– Forbrugerens navn:

– Forbrugerens adresse:

– Forbrugerens underskrift (kun hvis formularens indhold meddeles på papir):

– Dato:

 

* = Det ikke relevante udstreges

13.2      Fortrydelse ved køb af produkt: Hvis Debitor udnytter sin fortrydelsesret i forbindelse med en købsaftale med en butik/webshop, hvor ViaBill har været anvendt som betalingsmåde, krediteres købesummen Kredit Saldo. Hvis Debitors Kredit Saldo herefter er positiv, sørger ViaBill for at tilbageføre det overskydende beløb til Debitor hurtigst muligt og senest inden for 7 dage under anvendelse af det betalingskort, som er tilknyttet Vilkår om automatisk kortbetaling.

14 Aftaleperiode og Opsigelse

14.1     ViaBill aftalen har en Aftaleperiode på 365 dage. Transaktioner, der foretages inden for Aftaleperioden, afvikles på de aftalte vilkår gebyrfrit også efter Aftaleperiodens udløb. Hvis der foretages Transaktioner efter Aftaleperiodens udløb, bliver Debitor tilbudt en anden kreditaftale med ViaBill med betaling af månedligt gebyr, hvorefter den fulde Kredit vil overgå til denne nye aftale med det herfor gældende gebyr.

14.2     Debitor kan i øvrigt til enhver tid opsige ViaBill Aftalen mod indbetaling af alle skyldige beløb. Det samlede skyldige beløb fremgår som ”Samlet Saldo i kr.” af ”Mit ViaBill”. Opsigelse skal ske skriftligt, fx via e-mail til support@viabill.com.

14.3     ViaBill kan opsige ViaBill Aftalen med 2 måneders varsel med den virkning, at alle skyldige beløb skal betales pr. opsigelsesdagen. Ved ViaBills opsigelse har Debitor krav på en saglig begrundelse.

14.4     ViaBill har desuden ret til straks og uden varsel at begrænse eller bringe Debitors ret til at udnytte ViaBill Aftalen til ophør, hvis Debitors økonomiske forhold efter ViaBills vurdering bliver væsentligt forringet, eller hvis Debitor misligholder ViaBill Aftalen.

15 Overdragelse af fordringer

15.1      ViaBill er berettiget til – uden Debitors samtykke – at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i forhold til Debitor til en tredjepart, herunder samtlige fordringer, som ViaBill har over for Debitor.

16 Behandling af personoplysninger

16.1      Debitors personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med ViaBills persondatapolitik. Den til enhver tid gældende persondatapolitik fremgår på www.viabill.dk/gdpr.

17 Klageadgang og lovvalg

17.1      Dansk ret finder anvendelse, medmindre andet følger af præceptive regler om forbrugerbeskyttelse i det land, hvor Debitor har bopæl.

17.2      Debitor er altid velkommen til at kontakte ViaBill, hvis Debitor har en klage over Kreditaftalen. Henvendelse kan ske til support@viabill.com. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem Debitor og ViaBill, kan Debitor klage til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Der kan klages til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

17.3      Den europæiske unions onlineportal kan også anvendes ved indgivelse af klage. Dette er især relevant hvis Debitor bor i et andet EU-land. Klagen kan indgives på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal ViaBills e-mailadresse angives support@viabill.com.

17.4      Kreditforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

 

VILKÅR FOR AUTOMATISK KORTBETALING

 

1 Generelt

1.1        Disse vilkår for automatisk kortbetaling (”Vilkårene”) gælder i tillæg til Almindelige forretningsbetingelse for ViaBill  (”Betingelser”) og det deri definerede Aftalegrundlag.

1.2        Debitors betalinger til ViaBill sker ved automatisk trækning af Det Forfaldne Beløb fra Debitors betalingskort, jf. punkt 2.

1.3        Første gang Debitor benytter ViaBill som betalingsmåde, skal Debitor indtaste sine betalingskortoplysninger. Betalingskortoplysningerne gemmes og bruges efterfølgende som grundlag for ViaBill til at foretage automatisk kortbetalinger i overensstemmelse med Vilkårene, jf. punkt 5.

2 Automatisk kortbetaling

2.1        ViaBill foretager en automatiske trækning af Det Månedlige Afdrag på forfaldsdagen, jf. punkt 6 i Betingelserne.

3 Afvisning, indsigelse og tilbagekaldelse af samtykke

3.1        Den 1. i hver måned sender ViaBill en betalingsoversigt pr. e-mail til Debitor med det nødvendige overblik og information om Det Månedlige Afdrag, således at Debitor har mulighed for at afvise betalingen. Afvisningen skal ske senest dagen inden Forfaldsdagen.

3.2        Hvis Debitor har en indsigelse imod en allerede gennemført betaling, kan dette ske ved henvendelse til support@viabill.com. Efter betalingsloven har Debitor desuden mulighed for at gøre indsigelse imod en gennemført betaling ved at rette henvendelse til sin udbyder/bank. Debitor kan få yderligere oplysninger om muligheden herfor samt oplysninger om de særlige indsigelsesfrister ved at rette henvendelse til sin udbyder/bank.

3.3        Debitor kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til, at ViaBill må benytte Debitors betalingskortoplysninger til betalinger efter Vilkårene. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske ved henvendelse til support@viabill.com. Hvis Debitor tilbagekalder sit samtykke til, at ViaBill må benytte betalingskortoplysningerne, svarer det til misligholdelse af 2000 ViaBill, jf. punkt 11 i Betingelserne.

4 Ændringer

4.1        ViaBill har ret til at ændre Vilkårene, jf. punkt 10 i Betingelserne.

5 Opdatering og opbevaring af oplysninger

5.1        Debitor er forpligtet til at have et gyldigt betalingskort tilknyttet sin konto, jf. punkt 6.2 og 9.1 i Betingelserne.

5.2        Det er Debitors eget ansvar, at oplysningerne om Debitors betalingskort altid er korrekt og ajourførte, fx ved udløb, bankskift, spærring, bortkomst eller lignende. Et nyt betalingskort tilmeldes ikke automatisk. Opdatering af Debitors betalingskortoplysninger kan ske i “Mit ViaBill”.

5.3        Betalingskortoplysningerne bliver registreret og opbevaret sikkert og betryggende hos en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard) de nødvendige betalingskortoplysninger til brug for automatisk debitering af Debitors betalingskort på vegne af ViaBill.

5.4        ViaBill opbevarer betalingskortets første 6 cifre og de sidste 4 cifre, da disse fremgår af ”Mit ViaBill” med henblik på at identificere, hvilket betalingskort, som er tilmeldt Vilkårene. ViaBill opbevarer betalingskortets udløbsdato for at sende en e-mail til Debitor, 30 dage inden betalingskortet udløber.

5.5        Debitors adgang til at foretage køb med ViaBill, som betalingsmiddel, er personlig. Det betyder bl.a., at Debitor ikke må udlevere sit kodeord til andre for at sikre Debitor mod misbrug af kreditten.

PERSONDATAPOLITIK

Læs vores persondatapolitik på www.viabill.dk/gdpr/#brugere